Podstawowe informacje:

Zaksan jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Zaksan to:
 • Obecność azotu w dwóch formach: azotanowej (pogłównej, działającej szybko, wspomagającej pobieranie potasu, magnezu i wapnia) i amonowej (wolno działającej, stymulującej ukorzenianie się roślin, wspomagającej pobieranie fosforu, siarki i boru).
 • Perfekcyjna granulacja dająca możliwość pracy w dużym zakresie szerokości roboczych.
 • Możliwość aplikacji w szerokim przedziale czasowym, począwszy od wczesnej wiosny.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych.
 • Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot.
 • Stabilny i jakościowy plon roślin.
 • Doskonały rozwój roślin, dzięki obecności uniwersalnej saletrzano-amonowej formy azotu.
 • Wysoka efektywność ekonomiczna upraw.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu.

Formuła nawozu: N 32
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,95 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa

Azot N całkowity: 32%

Azot N azotanowy: 16%,
Azot N amonowy: 16%

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.