Podstawowe informacje:

Saletra wapniowo-amonowa zawierająca 27% N.
Uniwersalny nawóz azotowy rekomendowany we wszystkich uprawach w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika jakim jest azot
Granulowany nawóz azotowy z dodatkiem wypełniacza (dolomit) zawierający dodatkowo magnez oraz wapń.
Może być stosowany do nawożenia wszystkich upraw, przedsiewnie i pogłównie w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika pokarmowego, jakim jest azot.

Korzyści ze stosowania:

  • zawartość dwóch form azotu, azotanowej i amonowej, których połączenie wpływa na optymalne wykorzystanie azotu;
  • nawóz nie wymaga mieszania z glebą, brak strat gazowych azotu dzięki otoczkowaniu -dużo mniejsze zakwaszające działanie w porównaniu do innych nawozów azotowych (dwukrotnie mniejsze w porównaniu do mocznika);
  • zawiera dodatkowo magnez (4% MgO) oraz wapń (7% CaO);
  • doskonałe właściwości fizyczne (twardość, ciężar nasypowy, wyrównanie granul) wpływające na równomierny wysiew nawet do 42 metrów.

Opakowania:

50 kg

600 kg

Właściwości i skład:

Uniwersalny nawóz azotowy rekomendowany we wszystkich uprawach w celu dostarczenia najbardziej plonotwórczego składnika jakim jest azot

Azot (N): 27%

Tlenek wapnia (CaO): 7%

Tlenek magnezu (MgO): 4%

Środki ostrożności:

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.