Podstawowe informacje:

Nawóz WIGOR S przeznaczony jest do nawożenia roślin siarkolubnych takich jakich: rzepak, groch, rośliny motylkowate, kapustne, burak cukrowy i ćwikłowy, a także zbóż: pszenicy, jęczmienia i kukurydzy na glebach wykazujących niedobór siarki.

Zasady stosowania:

Pod rośliny ozime na gruntach ornych nawóz powinien być stosowany pod orkę siewną a w przypadku roślin jarego siewu czy sadzenia pod orkę zimową, ewentualnie także pod orkę wiosenną.
W innych przypadkach zaleca się zmieszanie nawozu z glebą na głębokość do 15 cm. W uprawach roślin motylkowych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami nawożenia tych użytków na wiosnę przed lub na początku ruszenia wegetacji. Nawóz należy rozsiewać równomiernie na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Przechowywanie nawozu:

Nawóz należy przechowywać w opakowaniach jednostkowych lub luzem, pod warunkiem zabezpieczenia go przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Nawóz można przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach. Opakowania zabezpieczyć przed zawilgoceniem, nagrzewaniem i uszkodzeniem mechanicznym. Częściowo wykorzystane lub uszkodzone worki należy dobrze zamknąć.
Maksymalna liczba opakowań (worków) ułożonych płasko powinna być zgodna z zaleceniem przedstawionym graficznie na etykiecie. Nawóz przechowywany w big-bagach może być magazynowany w dwóch warstwach.

Opakowania:

25 kg

500 kg

Zalecane dawki nawozu:

Kapustne: 10-40 kg/ha
Rzepak ozimy: 20-40 kg/ha
Kukurydza: 15-20 kg/ha
Pszenica: 15-20 kg/ha
Rzodkiewka: 35-40 kg/ha
Jęczmień: 10-15 kg/ha
Cebulowate: 10-15 kg/ha

Burak cukrowy: 30-35 kg/ha
Burak czerwony: 10-30 kg/ha
Marchew: 10-15 kg/ha
Groch: 15-20 kg/ha
Pomidory: 10-30 kg/ha
Lucerna: 15-20 kg/ha
Fasola: 5-10 kg/ha

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Deklarowane składniki:

90,0% Siarka (S) całkowita (elementarna)

Granulometria:

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 5 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 95 % (m/m).
Szczegółowe informacje na temat produktu i zagrożeń zawarte są w karcie charakterystyki.

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.