Podstawowe informacje:

TARNOGRAN K przeznaczony jest przede wszystkim do nawożenia kukurydzy, a także zbóż ozimych, buraków, roślin strączkowych i drzew owocowych.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane składniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 12 % (m/m)) oraz tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 5 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 18 % (m/m)) oraz tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 15 % (m/m))

Zasady stosowania:

Nawóz można stosować na glebach o odczynie od obojętnego do kwaśnego. Zalecane jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Zalecane dawki nawozu:

Kukurydza: 500 – 800 kg/ha
Buraki cukrowe i pastewne: 550 – 900 kg/ha
Zboża ozime: 300 – 500 kg/ha
Drzewa i krzewy owocowe: 350 – 600

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Skład:

Według WE:
NPK (CaMgS) 3-10-21-(6-3-18) z B, Zn

Według CE:
PFC 1(C)(I)(a)(ii) Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy z mikroskładnikami
NPK (Mg) 3,5-10-21 (3) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe (B), (Zn)

Deklarowane składniki:

3,5 | azot (N) całkowity w formie amonowej, % (m/m)
10,0 | pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m)
5,5 | pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
21,0 | tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
3,0 | tlenek magnezu (MgO) całkowity, % (m/m)
2,0 | tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m)
0,10 | bor (B) całkowity, w postaci soli sodowej*, % (m/m)
0,30 | cynk (Zn) całkowity, w postaci siarczanu*, % (m/m)

Zalecane dawki nawozu:

Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 5 mm: co najmniej 95 % (m/m).
Granule. Przesiew przez sito o rozmiarze oczek 2 mm: nie więcej niż 10 % (m/m).

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.