Podstawowe informacje:

SUPERFOSFAT PROSTY jest tradycyjnym, fosforowym nawozem mineralnym. Nadaje się do stosowania pod wszystkie rośliny uprawy polowej i na wszystkie rodzaje gleb. Daje dobre efekty w nawożeniu łąk i pastwisk oraz plantacji trwałych.
Nawóz zawiera ponadto niedeklarowane makroskładniki pokarmowe:
– wapń w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) całkowity (ok. 30 % (m/m))
– tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie (ok. 18 % (m/m))
– siarkę w przeliczeniu na tritlenek siarki (SO3) całkowity (ok. 30 % (m/m))
– tritlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie (ok. 18 % (m/m))

Zasady stosowania:

SUPERFOSFAT PROSTY GRANULOWANY jest to nawóz przedsiewny. Wskazane jest zmieszać go z glebą do głębokości 15-20 cm. Na użytkach zielonych oraz plantacjach trwałych pozostaje na powierzchni bez przykrycia glebą i jego składniki zostają stopniowo przemieszczane w głąb przez wody opadowe.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Skład:

Według WE

P(CaS) 19-(20-32)

Według CE

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy P 19,5

Deklarowane składniki:

pięciotlenek fosforu (P2O5) całkowity, % (m/m): 19,5
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie, % (m/m): 17,0
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu, % (m/m): 19,0

Środki ostrożności:

  • Wdychanie: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, co powinno być wystarczające. W przypadku utrzymujących się dolegliwości lub złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt ze skórą: Zmienić zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Kontakt z oczami: Przemywać oczy dużą ilością wody przez kilka minut. W przypadku pojawienia się podrażnienia, które nie ustępuje skonsultować się z lekarzem.
  • Połknięcie: W przypadku połknięcia przepłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem.
  • Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego, podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.