Podstawowe informacje:

Nawóz jest przeznaczony do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, z wyjątkiem szczególnie wrażliwych na obecność chloru w nawozie.
Wygląd: Granulki lub kryształki w kolorze białym lub lekko zabarwionym

Opakowania:

1000 kg

Właściwości:

Zawartość potasu,w przeliczeniu na K2O: nie mniej niż 60%
Zawartość wody: nie więcej niż 0,5%
Trwałość dynamiczna: nie mniej niż 80%
Kruchość: 100%
Granulacja:
  • ponad 6 mm: 0%
  • od 1 do 4 mm: nie mniej niż 95%
  • mniej niż 1 mm: nie więcej niż 5%

Środki ostrożności:

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.