Podstawowe informacje:

Salmag jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Salmag to:
 • Obecność dwóch form azotu: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej.
 • Dodatek wapnia i magnezu zwiększający efektywność wykorzystania azotu.
 • Perfekcyjna granulacja zapewniająca równomierny wysiew w szerokich ścieżkach technologicznych (nawet do 40 m).

Korzyści ze stosowania:

 • Właściwe zaopatrzenie roślin w azot, zapewniające wysokie plonowanie roślin .
 • Pobudzenie roślin do krzewienia, dzięki obecności formy azotanowej azotu.
 • Dobre ukorzenienie roślin.
 • Zmniejszenie ryzyka zakwaszenia gleby.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+7 +4) / 27 (+5 +2,4)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,0 mm.
Gęstość nasypowa: 0,97 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mączka dolomitowa

Azot N całkowity: 27%

Azot N azotanowy: 13,5%,
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity:7% (5% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 3% (2,2% Ca)

Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Tlenek magnezu MgO rozpuszczalny w wodzie: 2% (1,2% Mg)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.