Podstawowe informacje:

Saletrzak 27 standard jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Saletrzak 27 makro to:
 • Obecność dwóch form azotu: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej.
 • Dodatek wapnia i magnezu poprawiających efektywność wykorzystania azotu.
 • Możliwość aplikacji azotu w pierwszej wczesnowiosennej dawce.

Korzyści ze stosowania:

 • Zwiększenie plonu i poprawa jego jakości.
 • Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu.
 • Silny, rozbudowany system korzeniowy.
 • Wspomaganie pobierania fosforu i ograniczanie nadmiernego pobierania potasu.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4) / 27 (+4,6 +2,4)
Granulometria: Granule. 94% produktu ma postać granul o wymiarach 0,63-4,0 mm.
Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Azot N całkowity: 27%

Azot N azotanowy: 13,5%,
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,2% (1,6% Ca)4% Mg)

Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.