Podstawowe informacje:

Saletrzak 27 makro jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Saletrzak 27 makro to:
 • Obecność azotu w dwóch formach: azotanowej (pogłównej, działającej szybko, wspomagającej pobieranie potasu, magnezu i wapnia) i amonowej (wolno działającej, stymulującej ukorzenianie się roślin, wspomagającej pobieranie fosforu, siarki i boru).
 • Dodatek wapnia i magnezu wspomagających wiosenny rozwój roślin.
 • Możliwość wiosennej aplikacji we wszystkich gatunkach roślin uprawnych.

Korzyści ze stosowania:

 • Właściwe zaopatrzenie roślin w azot, zapewniające stabilne, wysokie i dobre jakościowo plony roślin.
 • Regeneracja roślin po zimie.
 • Zmniejszenie ryzyka zakwaszenia gleby.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (Ca, Mg) 27 (+6,5 +4) / 27 (+4,6 +2,4)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 1,00 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Dolomit (CAS 16389-88-1)

Azot N całkowity: 27%

Azot N azotanowy: 13,5%,
Azot N amonowy: 13,5%

Tlenek wapnia CaO całkowity: 6,5% (4,6% Ca)

Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: 2,2% (1,6% Ca)4% Mg)

Tlenek magnezu MgO całkowity: 4% (2,4% Mg)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.