Podstawowe informacje:

Saletrosan 26 to nawóz azotowo-siarkowy przeznaczony do nawożenia roślin ozimych i jarych. Szczególnie polecany do wiosennego, pogłównego nawożenia rzepaku ozimego. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża ozime i jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe, rośliny bobowate, a także w uprawie warzyw i sadownictwie oraz na użytkach zielonych.
Saletrosan 26 to:
 • Obecność azotu w dwóch formach: szybko dostępnej azotanowej i działającej wolniej, amonowej.
 • Doskonałe źródło azotu i siarki dla wszystkich gatunków roślin uprawnych, a w szczególności dla roślin siarkolubnych (ze względu na wysoką koncentrację siarki łatwo dostępnej dla roślin).
 • Możliwość aplikacji począwszy od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoki plon roślin.
 • Wysoka efektywność produkcyjna.
 • Wysoka odporność roślin wynikająca z dobrego zaopatrzenia roślin w siarkę.
 • Lepsze wykorzystanie azotu, a tym samym ograniczenie jego strat.

Opakowania:

50 kg

500 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (S) 26 (+32,5) / 26 (+13)
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-6,3 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Azot N całkowity: 26%

Azot N azotanowy: 7,3%,
Azot N amonowy: 18,7%

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 32,5% (13% S)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.