Podstawowe informacje:

Uniwersalny, silnie skoncentrowany nawóz azotowy zawierający w równych ilościach amonowe i azotanowe formy azotu, zapewniający roślinom odżywienie.
Granulki koloru białego lub lekko zabarwionym bez zanieczyszczeń mechanicznych (Azotan amonu jest poddawany działaniu środka przeciwzbrylającego).

Opakowania:

1000 kg

Właściwości:

Całkowita zawartość azotanu i azotu amonowego w suchej masie: nie mniej niż 34,4%
Zawartość wody, nie więcej niż: higroskopijny 0,3%, ogólnie 0,6%
pH roztworu wodnego10%: nie mniej niż 5,0%
Kruchość: 100%
Zdolność statyczna granulatu, N (kgf): nie mniej niż 8(0,8)
Granulacja:
  • rozmiar od 2 do 5 mm: nie mniej niż 92%
  • rozmiar mniejszy niż 1 mm: nie większy niż 3%
  • rozmiar większy niż 6,3 mm: 0%

Środki ostrożności:

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.