Podstawowe informacje:

RSM S 28 (+12,5) jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowo-siarkowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
RSM S 28 (+12,5) to:
 • Trzy formy azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępna dla roślin azotanowa (saletrzana) oraz wolniej działające, ale za to dłużej dla nich dostępne, amonowa i amidowa.
 • Możliwość zastosowania azotu i siarki w jednej aplikacji.
 • Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu.

Korzyści ze stosowania:

 • Zwiększenie i poprawa jakości plonu.
 • Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe.
 • Efektywne wykorzystanie składników odżywczych.
 • Możliwość stosowania w szerokim przedziale czasowym.

Opakowania:

1000 l

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N (S) 28 (+12,5) / 28 (+5)
Gęstość: 1,32 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Azot N całkowity: 28%

Azot N azotanowy: 6,4%
Azot N amonowy: 9,2%
Azot N amidowy: 12,4%

Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 12,5% (5,0% S)

Środki ostrożności:

 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.