Podstawowe informacje:

RSM 30 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
RSM 30 to:
 • Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działających, ale za to dłużej dla nich dostępnych, amonowej i amidowej.
 • Możliwość aplikacji począwszy od pierwszych wczesnowiosennych zabiegów.
 • Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysokie i stabilne plonowanie roślin.
 • Wysoka jakość plonu.
 • Regeneracja roślin po zimowym osłabieniu.
 • Wzrost zawartości białka.
 • Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego.

Opakowania:

600 l

1000 l

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N 30
Gęstość: 1,30 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Azot N całkowity: 30%

Azot N azotanowy: 7,5%
Azot N amonowy: 7,5%
Azot N amidowy: 15%

Środki ostrożności:

 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.