Podstawowe informacje:

RSM 28 jest wysokoskoncentrowanym, uniwersalnym nawozem azotowym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, kukurydzę, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
RSM 28 to:
 • Obecność trzech form azotu w korzystnych proporcjach: azotanowej (saletrzanej), amonowej i amidowej.
 • Możliwość stosowania w każdym terminie aplikacji.
 • Płynna formuła ułatwiająca równomierną aplikację nawozu.

Korzyści ze stosowania:

 • Wysoki plon wszystkich gatunków roślin uprawnych.
 • Przyspieszenie wegetacji roślin krótko po zastosowaniu, dzięki szybko działającej formie azotanowej (saletrzanej) azotu.
 • Dobry rozwój systemu korzeniowego dzięki obecności azotu amonowego. Wysoka efektywność ekonomiczna upraw.
 • Zwiększona odporność roślin na warunki stresowe.

Opakowania:

600 l

1000 l

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(b)(i): Prosty płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.

Formuła nawozu: N 28
Gęstość: 1,28 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)
CMC 1 – Mocznik (CAS 57-13-6)

Azot N całkowity: 28%

Azot N azotanowy: 7%
Azot N amonowy: 7%
Azot N amidowy: 14%

Środki ostrożności:

 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.