Podstawowe informacje:

Pulan jest nawozem uniwersalnym do zastosowania przedsiewnego i pogłównego pod: zboża ozime i jare, rzepak ozimy, buraki cukrowe, ziemniaki, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Pulan to:
 • Obecność dwóch form azotu: szybko dostępnej dla roślin azotanowej (saletrzanej) i wolniej działającej, ale za to dłużej dla nich dostępnej, amonowej.
 • Najwyższa koncentracja azotu wśród saletr dostępnych na rynku.
 • Możliwość aplikacji azotu we wszystkich terminach agrotechnicznych – od N1 (wczesnowiosenna dawka azotu) do N3 (dawka jakościowa).

Korzyści ze stosowania:

 • Właściwe zaopatrzenie roślin w azot.
 • Wysokie i stabilne plonowanie roślin.
 • Sprawdzone rozwiązanie w każdej uprawie.
 • Wysoka jakość uzyskanego plonu.
 • Wysoka efektywność ekonomiczna upraw.

Opakowania:

30 kg

500 kg

600 kg

Właściwości i skład:

PFC 1(C)(I)(a)(i)(A): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu.

Formuła nawozu: N 34,4
Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul o wymiarach 1,0-4,0 mm.
Maksymalnie 3% produktu ma postać granul o wymiarach poniżej 0,5 mm.
Gęstość nasypowa: 0,98-1,06 kg/dm3

Składniki produktu:

CMC 1 – Azotan amonu (CAS 6484-52-2)

Azot N całkowity: 34,4%

Azot N azotanowy: 17,2%
Azot N amonowy: 17,2%

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.