Podstawowe informacje:

Najbardziej skoncentrowany azotowy nawóz mineralny. Jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej. Długotrwale dostarcza roślinie azot.
Wygląd: Granulki lub kryształki w kolorze białym lub lekko zabarwionym

Opakowania:

1000 kg

Właściwości:

Zawartość azotu, w przeliczeniu na suchą masę: nie mniej niż 46,2%
Zawartość biuretu: nie więcej niż 0,6%
Zawartość wody, nie więcej niż: higroskopijny 0,3%, ogólnie 0,5%
Zdolność statyczna granulek w przeliczeniu na 1 granulkę N: nie mniej niż 7(0,7)kgf
Kruchość: 100%
Granulacja w wielkości od 1 do 4mm: nie mniej niż 95% +/- 1,0

Środki ostrożności:

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.