Podstawowe informacje:

Canvil Mg to:
 • granulowany mechanicznie nawózazotowy o wyrównanej i wysokiej twardości granul, z dodatkiem wypełniacza dolomitowego;
 • optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej) i 50% w formie amonowej (wolnodziałającej, zatrzymywanej przez kompleks sorpcyjny gleby);
 • uniwersalny nawóz azotowy, stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin i rodzajów gleb;
 • zabezpieczony przed zbrylaniem;
 • zawiera dodatkowo magnez, który jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie;
 • zawiera wapń korzystnie wpływający na rozwój systemu korzeniowego, zmniejszający zakwaszenie gleby i zapotrzebowanie na wapnowanie.

Korzyści ze stosowania:

Zawarty w Canvilu Mg magnez jest niezbędnym pierwiastkiem do rozwoju i wzrostu rośliny oraz spełnia liczne funkcje w budowie tkanek i przemianie materii w roślinie. Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.

Opakowania:

500 kg

Właściwości i skład:

Canvil Mg – prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

N (Mg) 27 (+4,0)
Azot całkowity (N) 27% (m/m)
- azot azotanowy: 13,5% (m/m)
- azot amonowy: 13,5% (m/m)
Tlenek magnezu całkowity (MgO): 4,0% (m/m) (=2,4% m/m Mg)
Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO): 1,0% (m/m) (=0,6% m/m Mg)

Środki ostrożności:

 • Działa drażniąco na oczy.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.