Podstawowe informacje:

Azot zawarty w saletrze amonowej występuje w dwóch formach: szybko działającej azotanowej oraz wolniej działającej amonowej, zatrzymywanej przez kompleks sorbcyjny gleby.
Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym nadającym się do stosowania przedsiewnego i pogłównego, pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkie rodzaje gleb.
Azot zawarty w saletrze amonowej wpływa na wzrost ilości i jakości plonu – zwiększa zawartość i jakość białka w plonie. Saletra amonowa zawiera dodatkowo magnez (Mg) w ilości 0,2%, któy wpływa na poprawę kondycji roślin i wartości odźywczej plonów.

Korzyści ze stosowania:

  • Najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy;
  • optymalna proporcja dwóch form azotu: 50% w formie azotowanej (szybkodziałającej) i 50% w formie amonowej (wolnodziałającej, zatrzymywanej przez kompleks sorpcyjny gleby);
  • uniwersalny nawóz azotowy, stosowany przedsiewnie i pogłównie, do wszystkich roślin i rodzajów gleb;
  • azot zawarty w saletrze wpływa na wzrost jakości i ilości plonu, zwiększając zawartość i jakość białka; zawiera dodatkowo magnez wpływający na poprawę kondycji roślin i wartości odżywczej plonu.

Opakowania:

500 kg

Właściwości i skład:

Anvistar – prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu N34

Azot całkowity (N) 34% (m/m)
- azot azotanowy 17,0% (m/m)
- azot amonowy 17,0% (m/m)

Środki ostrożności:

  • Działa drażniąco na oczy.
  • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu.
  • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
  • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.